Skip to main content

Aktuellt

Aktuell information

Nu pågår ansökningsperioden för vårterminen 2024.

Viktigt att bifoga aktuella verifikationer. Årsbeskedet från
bank/banker ska vara per 31/12 2023.

Norlunds samförvaltade stiftelser
Hälsingegatan 61
113 66 STOCKHOLM

Klicka här för att ladda ner den nya ansökningsblanketten.

Kontaktinformation

Telefon: 070- 30 71 381
Telefontid: Tisdagar 10.00-12.00

(Det går inte att lämna meddelande på telefonsvararen)

Information till sökande

Allmänna villkor för bidrag:

  • Är förälder med minderåriga barn, långtidssjuk eller ålderspensionär
  • Är ekonomiskt behövande
  • Har stadigvarande boende
  • Har sökt och fått beslut på alla bidrag du kan ha rätt till, t ex bostadstillägg och bostadsbidrag samt underhållsstöd
  • Bidrag beviljas inte den som äger bostadsrätt eller fastighet
  • Sökanden får inte ha löpande försörjningsstöd (socialbidrag)

Viktigt:

  • Endast ansökningar på Norlunds samförvaltade stiftelsers blankett behandlas.
  • Glöm inte att bifoga kopior om din och din eventuella makes, makas och sambos ekonomi. Utan dem kan vi inte handlägga din ansökan.
  • Det ska gå minst tolv månader mellan ansökningstillfällena.
  • Ansökningar handläggs löpande under året.

Ansökan skickas till:

Norlunds samförvaltade stiftelser
Hälsingegatan 61
113 66 STOCKHOOLM

Historik

Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse har sedan 1922 delat ut bidrag till behövande. Den tillkom genom ett gåvobrev av änkefru Lotten Norlund. Hon var då 86 år gammal och änka sedan 36 år. Hennes dotter Elisabeth hade dött fyra månader tidigare. Utan arvingar beslöt hon att hennes förmögenhet skulle gå till välgörande ändamål.

Hon var redan under sin livstid känd för sin generositet mot mindre bemedlade grupper i samhället. Bland annat inrättade hon i Stockholm ett hem för äldre obemedlade kvinnor där de fick fri bostad, läkarvård och medicin.

Norlunds samförvaltade stiftelser verkar sedan 2020 också som utredare åt ett flertal stiftelser och sköter även deras utbetalningar och/eller annan administration

Information om stiftelserna

Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse har tillsammans med nedanstående stiftelser en gemensam administration som sköter utredningar, utbetalningar och kontakt med sökande m.m.

Lotten och Elisabeth Norlunds stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att dela ut bidrag till i Stockholm eller dess omnejd bosatta: dels ensamstående äldre personer, som lever under betryckta ekonomiska omständigheter, företrädesvis s.k. ”pauvres honteux”, dels ock behövande änkor eller andra ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller med barn under utbildning.

Stiftelsen Barn och Hem

Stiftens ändamål är att lämna ekonomiskt stöd till behövande ensamstående föräldrar och deras barn. Föräldern ska vara bosatt i Stockholm med minst ett hemmavarande barn. Bidragsbehovet ska som regel vara tillfälligt. Föräldern får inte samtidigt uppbära offentligt finansierat försörjningsstöd.

Stiftelsen Mors Och Fars Wockatz Minne

Ändamål: Att lindra bekymmer för betryckta medmänniskor. Såsom kvinnor, gifta eller ogifta, som väntar få barn, hustrur och barn till alkoholisthem intagna män, anförvanter till för brott fängslade personer, för brott straffade personer efter frigivningen i fall, där förhoppning föreligger att de åter kan bli goda medborgare, men även andra i nöd varande personer, särskilt gamla och sjuka, eller för de nödlidande arbetande sammanslutningar.

Stiftelsen C.O. Rydbergs Donationsfond

Ändamål: Att utdela livräntor till kvinnliga s.k. ”pauvres honteux” med företrädande för änkor. Vilka gjort sig kända för hedrande vandel och vilka för tidpunkten för livräntans tilldelande äro och under de närmaste därförut förflutna fem åren varit mantalsskrivna i Stockholm. Intill en tiondel utav samtliga livräntetagare kan dock utgöras utav ogifta kvinnor, som uppfylla nyssnämnda villkor.

Stiftelsen Emma Hambergs Minnesfond

Ändamål: Att bereda understöd vid iråkad sjukdom och/eller fattigdom åt behövande, oavsett deras stånd, kön eller ålder, varvid ensidigt ej må gynnas personer av viss politisk åskådning. Då professorskan Hamberg särskilt intresserade sig för fattiga inom nuvarande Högalids församling i Stockholms stad, böra behövande där särskilt komma i åtanke.

Stiftelsen Maria Lindgrens Understödsfond

Ändamål: Avkastningen skall användas till bidrag för självhjälp åt familjer med minderåriga barn, som genom sjukdom, olycksfall eller annan omständighet utan eget förvållande kommit på ekonomiskt obestånd och vilka genom dylikt stöd kunna beredas tillfälle att få sina ekonomiska förhållanden och självförsörjningsmöjligheter så ordnade, att de icke behöva anlita den offentliga fattigvården.

Kontaktinformation

Norlunds samförvaltade stiftelser
Hälsingegatan 61
113 66 Stockholm

Telefon: 070- 30 71 381

Telefontid: tisdagar 10-12